Win een jaar lang gratis CoCo Crispy Rolls” loopt van 17/06/2024 tot en met 16/07/2024

Dit reglement bepaalt de voorwaarden van de wedstrijd “Win een jaar lang gratis CoCo Crispy Rolls” ( hierna: de “Actie”). die wordt georganiseerd door DO IT ORGANIC BV. (Hierna: De Organisator)

Algemeen

1. Deze Actie heeft tot doel de CoCo Cripsy Rolls zoveel mogelijk te promoten en loopt van 17/06/2024 tot 16/07/2024 (hierna: de “Periode”) in Nederland. Dit is een tijdelijke actie waarbij in totaal 4 kwartalen een pakket t.w.v. 50 EUR per pakket met CoCo Crispy Rolls wordt verstuurd naar de winnaar.

2. De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd op elk moment te wijzigen en/of vroegtijdig te onderbreken wegens overmacht, zonder dat de deelnemer rechten kan doen gelden jegens de Organisator.

3. Door deel te nemen aan de Actie, bevestigt de deelnemer dat alle door hem/haar verstrekte informatie correct is en verklaart hij/zij dit Reglement te hebben gelezen en goedgekeurd.

Deelname

4. Deelname aan de Actie staat alleen open voor personen die woonachtig zijn Nederland, en de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, met uitzondering van de in artikel 5 vermelde personen.

5. Deelname is uitgesloten voor (a) werknemers van de Organisator alsmede hun samenwonende partners of hun familie, (b) werknemers van een entiteit die behoort tot de groep van de Organisator alsmede hun samenwonende partners of hun familie en (c) iedere persoon die direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie.

6. Deelname aan de Wedstrijd verloopt als volgt: Je vult het online formulier in op: Win free coco crispy rolls for a year – Amaizin en drukt op versturen.

 

Winnaar

7. De Organisator oordeelt of de deelname voldoen aan alle voorwaarden van de Actie en wie de winnende deelnemer (hierna: de “Winnaar”) is. De Winnaar wordt in de week van 17 juli bekend gemaakt d.m.v. een email. Winnaar heeft tot uiterlijk 6 weken na bekendmaking de tijd om hun prijs op te eisen, bij gebreke waarvan alle rechten in dit verband vervallen. Als de Winnaar zijn/haar/hun prijs niet tijdig heeft/hebben opgeëist, neemt de Organisator contact op met de tweede Winnaar.

Prijs

8. De Winnaar krijgt 4 kwartalen een doos met CoCo Crispy Rolls toegestuurd. Elke doos heeft een winkelwaarde van 50 EUR. De totale waarde van deze actie is 200 EUR

9. Eenzelfde persoon kan meer dan één keer aan de Wedstrijd deelnemen, maar kan slechts één prijs per kalenderjaar winnen als gevolg van een wedstrijd of andere actie die wordt georganiseerd door de Organisator.

10. De Winnaar die al een prijs heeft ontvangen in een eerdere wedstrijd in hetzelfde kalenderjaar en geen prijs ontvangt in deze Wedstrijd, heeft geen recht op enige compensatie van de Organisator voor het niet ontvangen van een prijs.

11. Prijzen die om welke reden dan ook niet worden toegekend, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator.

12. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs met ten minste dezelfde waarde toe te kennen als de bovengenoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is, in welk geval deze niet kan worden toegekend.

13. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen in geval van schending van een van de bepalingen van dit Reglement, zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding van de Organisator.

14. De Organisator is niet verantwoordelijk voor verlies of gebreken van welke aard dan ook aan de prijs. De algemene voorwaarden van de leverancier zijn van toepassing op de prijs.

15. Er wordt geen enkele correspondentie gevoerd over de resultaten van de Wedstrijd.

Uitsluitingen

16. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor deelnemers te weigeren en/of hen van rechtswege en zonder ingebrekestelling te diskwalificeren in geval van schending van een van de bepalingen van dit Reglement, zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding door de Organisator.

17. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Wedstrijd worden beschouwd als misbruik en leiden tot automatische uitsluiting van de betrokken deelnemers.

18. De Organisator behoudt zich tevens het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens uit te sluiten.

19. Deelname met behulp van een ander programma of medium dan het programma op de website, evenals de aanpassing/manipulatie daarvan, is verboden en zal leiden tot uitsluiting en, indien nodig, tot gerechtelijke vervolging wegens inbreuk op het auteursrecht van de Organisator.

Intellectuele eigendomsrechten

20. Niets van of met betrekking tot de Wedstrijd mag worden gereproduceerd of gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.

21. Door deel te nemen aan de Wedstrijd stemmen de deelnemers ermee in dat hun voornaam wordt gepubliceerd op de bovengenoemde website(s), zonder dat de Organisator hen hiervoor enige vergoeding verschuldigd is. In voorkomend geval en voor zover nodig doet de deelnemer afstand van zijn of haar intellectuele eigendomsrechten (onder meer auteursrecht, portretrecht en dergelijke) of andere wettelijke bepalingen te zake.

22. Als de Winnaars op verzoek van de Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit, zal rekening worden gehouden met hun redelijke wensen. De Winnaar heeft in dit verband geen recht op enige compensatie (anders dan de reeds ontvangen prijs). Alle (publicatie)inhoud is en blijft de exclusieve eigendom van de Organisator.

Verwerking van de persoonsgegevens

23. Alle persoonsgegevens die de Organisator in het kader van deze Wedstrijd verzamelt, zullen, na uitdrukkelijk akkoord van de deelnemer, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (waaronder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). De Organisator verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de promotie en verkoop van zijn producten en voor de profilering en analyse van de gedragsgewoonten van de deelnemers, zoals beschreven in het privacybeleid van de Organisator.

24. Een deelnemer heeft het recht geïnformeerd te worden over zijn/haar persoonsgegevens die door de Organisator worden verwerkt en te vragen om onjuiste, irrelevante of onvolledige gegevens te verbeteren of te verwijderen. Daarvoor kan de deelnemer een e-mail sturen naar info@amaizin.nl

25. Het Privacybeleid van de Organisator is van toepassing op alle gegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met deze Wedstrijd. U vindt het Privacybeleid van de Organisator op https://www.doitorganic.com/service/privacy-and-cookie-statement.

Klachten en vragen

26. Klachten of vragen over dit Reglement en de Wedstrijd kunnen schriftelijk worden gericht aan de Organisator, ter attentie van de verantwoordelijke binnen de Organisatie. R. Cluistra, Hermesweg 7, 3771 ND Barneveld.

De Organisator zal contact opnemen met de klager om de vraag te beantwoorden en/of de klacht op te lossen. De Organisator zal alles in het werk stellen om de klacht of het probleem naar ieders tevredenheid op te lossen.

Toepasselijk recht

27. Het Reglement wordt beheerst door, geïnterpreteerd en toegepast volgens Nederlands recht.